Pro učitele a lektory

Materiály pro učitele a lektory češtiny neslyšících žáků a studentů

 

Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk (1. část). Metodický portál Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), 2018. Dostupné na WWW: <https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=14026>.

• ANDREJSEK, J. Státní maturitní zkouška z českého jazyka pro neslyšící studenty. [Bakalářská práce]. Praha : FF UK, 2010.
• ANDREJSEK, J. Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící ve světle testování češtiny jako cizího jazyka. [Diplomová práce]. Praha : FF UK, 2015.
• CÍCHA HRONOVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. (eds.) Čeština ve výuce neslyšících: elektronický sborník: soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy. [DVD – elektronický sborník]. Praha : Ulita, 2011. ISBN 978-80-87526-05-7. Dostupné také na WWW: <http://books.google.cz/books?id=x1Xp_ZTAz1wC&printsec =frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>.
• CVEJNOVÁ, J. a kol. Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). Praha: VÚP, 2009.
• ČERMUSOVÁ, J.; HUKOVÁ, P.; ŠTINDL, O.; ŠTINDLOVÁ, B. Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Praha: Člověk v tísni, 2004.
• DOLEŽÍ, L. (ed.) Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. Příručka pro lektorky a lektory. Praha : AUCČJ, 2016. ISBN 978-80-270-1054-7.
• FUKOVÁ, V. Výuka českého jazyka v 1. – 3. ročníku základních škol pro sluchově postižené – popis současného stavu a možnosti inovace. [Diplomová práce]. Praha : FF UK, 2013.
• HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. [Disertační práce]. Praha : FF UK, 2008.
• HUDÁKOVÁ, A. Jak se vzdělávají neslyšící, aneb mají i oni v praxi rovné právo na vzdělání? Dostupné na WWW: <http://ceskomluvi.cz/jak-se-vzdelavaji-neslysici-aneb-maji-i-oni-v-praxi-rovne-pravo-na-vzdelani/comment-page-1/?zddCommentConversion=1#comment-592>.
• HRDLIČKA, M. Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN 978-80-7043-867-1.
• HRDLIČKA, M.; SLEZÁKOVÁ, M. a kol. Nízkoprahové kursy češtiny pro cizince – příručka. AUČCJ, CIC a Člověk v tísni 2007.
Inkluzivní škola. Dostupné na WWW: <http://inkluzivniskola.cz>.
• KOMORNÁ, M. Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-44-4.
• MACUROVÁ, A. Bilingvální vzdělávání neslyšících: pro a proti. In: Speciální pedagogika, 1994, roč. 4, č. 5, s. 12–19. ISSN 1211-2720.
• MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-808-7153-055.
• MACUROVÁ, A. Jazyky v komunikaci českých neslyšících: český znakový jazyk a psaná čeština. In: Vzdělávání sluchově postižených. Sborník příspěvků k mezinárodní konferenci Vzdělávání sluchově postižených (pořádané MŠMT ČR 6.–7. 12. 2006). Praha: MŠMT, 2006, s. 25–31. Dostupné na WWW: <http://ruce.cz/clanky/718-jazyky-v-komunikaci-ceskych-neslysicich-cesky-znakovy-jazyk-a-psana-cestina>.
• MACUROVÁ, A. Komunikace, psaná čeština a čeští neslyšící. Problémy interkulturního porozumění. 2006. Dostupný na WWW: <http://ruce.cz/clanky/63-komunikace-psana-cestina-a-cesti-neslysici>.
• MAREŠOVÁ, P. Využití videa ve výuce češtiny jako cizího jazyka u neslyšících žáků a studentů. [Závěrečná práce]. Praha : ÚJOP UK, 2013.
Maturita bez handicapu – Podrobná charakteristika uzpůsobení podmínek. Dostupné na WWW: <http://www.novamaturita.cz/maturita-bez-handicapu-1404033473.html>.
Metodická podpora pro učitele žáků se sluchovým postižením. Metodický portál NÚV. Dostupné na WWW: <https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13278>.
• NOVÁKOVÁ, R. Kultura neslyšících. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-08-6.
Nová maturita oficiálně! Modifikované zkoušky pro žáky neslyšící (SP-3). Dostupné na WWW: <http://www.novamaturita.cz/modifikovane-zkousky-pro-zaky-neslysici-sp-3-1404034018.html>.
• NOVÁČKOVÁ, J. Mýty ve vzdělávání. Bystřice pod Hostýnem : P. Kopřiva, 2012. ISBN 978-80-908173-9-9.
• PETRÁŇOVÁ, R. Budování češtiny u malých neslyšících dětí. In: Info-Zpravodaj, 2010, roč. 18, č. 2, s. 7-9.
• SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN
978-80-87153-07-9.
Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ). Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1425-2.
• ŠINDELÁŘOVÁ S.; ŠKODOVÁ, S. Čeština jako cílový jazyk (1. díl). Metodika pro výuku osob (dětí do 15 let) s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany. Praha : MŠMT, 2013. Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/cestina-jako-cilovy-jazyk-i-a-ii>.
• ŠINDELÁŘOVÁ S.; ŠKODOVÁ, S. Čeština jako cílový jazyk (2. díl). Metodika pro výuku dospělých osob s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany. Praha : MŠMT, 2013. Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/cestina-jako-cilovy-jazyk-i-a-ii>.
• ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci : didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha : Karolinum, 1999.

+ diplomové a bakalářské práce např. z oboru Čeština v komunikaci neslyšících (FF UK, Praha)